Kwaliteitscriteria voor VTH-professionals en WKB-kwaliteitsborgers

15-08-2023

Het KennisCentrum VTH is in 2015 opgericht door Jan de Lange die nog steeds de drijvende kracht is achter de organisatie. Vanuit passie, kennis en ervaring heeft Jan zich ontwikkeld tot specialist in het valideren en borgen van kennis en kunde voor VTH-professionals en WKB-kwaliteitsborgers.

Jan, wil je een stukje over de kwaliteitscriteria schrijven? Ja natuurlijk. Maar welke insteek is dan interessant. Kortgeleden heb ik een artikel over 10 jaar kwaliteitscriteria geschreven waarin met name de achtergrond en actuele ontwikkelingen worden belicht. Voor dit artikel wil ik het echter over wat anders hebben. Namelijk over het belang van de kwaliteitscriteria voor je eigen ontwikkeling en je kansen voor nieuwe opdrachten.

Afgelopen maand heb ik als pilot een medewerker van het Recruitmenthuis geholpen bij het inzicht krijgen in haar deskundigheid en haar ontwikkelpunten. Samen hebben we stilgestaan bij het feit dat ze al enorm veel kennis heeft maar ook hoe ze zich nog meer kan ontwikkelen. Dat kan ze niet alleen door het volgen van cursussen maar zeker ook door het opdoen van praktijkervaring. De Kwaliteitscriteria waren daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Naar aanleiding van deze positieve ervaring heeft het Recruitmenthuis mij gevraagd een webinar voor haar zzp-ers te verzorgen. In dit webinar heb ik stilgestaan bij hoe de kwaliteitscriteria gebruikt kunnen worden voor het in gang zetten (en houden) van je eigen ontwikkeling. Een belangrijke andere vraag die hierbij ook aan de orde kwam was welke kansen dit biedt voor nieuwe opdrachten. Dit laatste verdient enige toelichting.

Hoewel in de kwaliteitscriteria is bepaald dat van inhuur moet worden vastgesteld in hoeverre aan de criteria wordt voldaan. Wordt dit in de praktijk door slechts enkele omgevingsdiensten ook zo inhoud aan gegeven. Echter op dit moment wordt het Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel uitgevoerd waarbij er nadrukkelijk aandacht is voor de (gebrekkige) toepassing van de kwaliteitscriteria in de praktijk. De verwachting is dan ook dat ook andere omgevingsdiensten inzicht in de status van deskundigheid door middel van een ErVaringsProfiel als inhuur-eis gaan stellen. Je kennis en kunde door middel van een EVP zichtbaar maken biedt naast inzicht in jezelf, ook nu en in de toekomst kans op nieuwe opdrachten.

Ook voor de Wkb zijn er deskundigheidscriteria opgesteld. Anders dan bij de kwaliteitscriteria is in de Wkb vastgelegd dat Wkb-professionals aan deze criteria moeten voldoen als ze werkzaamheden voor een kwaliteitsborger uit willen voeren.  Het aantonen dat je aan de Wkb-criteria voldoet is dus niet vrijblijvend. Ook hier is een EVP een handig en door betrokken partijen geaccepteert bewijs voor jouw deskundigheid.

Het onafhankelijk valideren van kennis en kunde kun je laten doen door een ErVaringsProfiel (EVP) op te laten stellen. Wil je hier meer van of over weten? Neem contact op met jouw contactpersoon bij Recruitmenthuis en neem een kijkje op de website